Skip Navigation Links Türkçe  

MÜDEK

MÜDEK DEĞERLENDİRME SONUCU (2014)

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 2013-2014 değerlendirme döneminde MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından değerlendirmesi yapılan A. Ü. İnşaat Mühendisliği lisans programına 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren bir sonraki genel değerlendirme tarihi olan 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 5 yıl sureli akreditasyon verilmiştir. Ayrıca 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli olmak Üzere, 5 yıl sureli EUR-ACE Etiketi verilmiştir. 

MÜDEK DEĞERLENDİRME SONUCU (2009)

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 2009-2010 değerlendirme döneminde MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından değerlendirmesi yapılan A. Ü. İnşaat Mühendisliği lisans programına 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren bir sonraki genel değerlendirme tarihi olan 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 5 yıl sureli akreditasyon verilmiştir. Ayrıca 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerli olmak Üzere, 5 yıl sureli EUR-ACE Etiketi verilmiştir. 

 

 

 

MÜDEK Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları için tıklayınız.

 

 

 

MÜDEK Nedir ?

İnşaat Mühendisliği bölümümüz, mühendislik programlarını çeşitli ölçütler (altyapı, öğretim kadrosu, meslek eğitimi v.b.) bazında değerlendiren ve bu değerlendirme sonucunda yeterli bulunan programlara çeşitli süreler zarfında akreditasyon veren, ulusal tanınırlığa sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ajansına değerlendirme için başvuruda bulunmuştur.

 

MÜDEK Akreditasyonunun Amaçları ?

Mühendislik programlarının MÜDEK tarafından akreditasyonu gönüllü bir süreç olup, MÜDEK ancak kendisine başvuran programları akredite eder. MÜDEK akreditasyonu, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

(a) Başvuran mühendislik programları arasında değerlendirme ölçütlerini sağlayanları belirlemek.

(b) Bu programları ilan ederek değerlendirme ölçütleri sağlayan programlar konusunda toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek.

(c) Mühendislik alanındaki mevcut eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendiricilik yapmak.

 

Program Çıktıları

Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü için belirlenen program çıktıları şunlardır.

 

Program Çıktıları

PÇ1

Temel matematik ve fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2

Temel mühendislik ve inşaat mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3

İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde karmaşık bir sistemi, parçayı ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4

İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı paket programları etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5

İnşaat mühendisliği ve temel mühendislik konularında karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisi.

PÇ6

Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.

PÇ7

Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

PÇ8

Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi, verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahip olma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ10

Mühendislik yaklaşımlarında etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ11

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi işyeri uygulamaları hakkında bilgi ve farkındalık; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; insana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri üretme becerisi.

PÇ12

İnşaat mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Eğitim Amaçlarımız, Özgörüşümüz ve Özgörevimiz

 

EĞİTİM AMAÇLARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 1. Mezunlar, kendi meslekleri ile ilgili olarak inşaat mühendisliği programının temel alanlarında işe yerleşir, %10’u kendi işi olmak üzere, %70’i özel sektörde, %30’u ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe girer.
 2. Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak, mezunların %30’u uluslararası veya ortaklı projelerde etkin görev alır.
 3. Mezunlar, çalışmakta oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselirler, %25’i şef, müdür ve benzeri bir pozisyonda yer alır.
 4. Mezunların %25’i, araştırma geliştirme kültürünü kazanmak ve yaygınlaştırmak üzere kendi alanında ya da diğer alanlarda lisansüstü eğitime devam eder.
 5. Mesleki faaliyetlerini insanlığa hizmet ve toplum refahını yükseltme yönünde daha etkin kılabilmek ve geliştirmek için afet konularında çalışır ve faaliyetlerini meslek odasının bir üyesi olarak devam eder.
TEMEL DEĞERLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • Şeffaf
 • Hesap Verebilirlik
 • Adillik
 • İnsan Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Mükemmellik
 • Evrensellik
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Yaratıcılık
 • İnsan Odaklılık
 • Evrensellik
 • Mükemmellik
 • Girişimcilik
 • Yenilikçilik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Farkındalık
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Yaratıcılık
 • İnsan Odaklılık
 • Evrensellik
 • Mükemmellik
 • Girişimcilik
 • Yenilikçilik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Farkındalık
ÖZGÖRÜŞ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mezunları, ürettiği projeleri ve toplumsal katkılarıyla yurtiçi ve yurt dışındaki mühendislik ve mimarlık fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alan fakültelerden birisi olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ulusal ve uluslararası inşaat sektöründe önemli roller alabilecek temel değerlere sahip inşaat mühendisleri yetiştiren dünyanın sayılı bölümlerinden biri olmaktır
ÖZGÖREV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla,

 • bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak,
 • her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak,
 • toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunmayı, temel değerlerimizi benimsemiş, mesleklerinde önder mühendis ve mimarlar yetiştirmeyi görev edinmiştir
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Yaşamın hemen hemen her alanında yer alan inşaat mühendisliği uygulamalarını araştırmaya dayalı bilgi ve teknoloji üreterek yerine getiren, insani değerleri önde tutarak mesleğin etik değerlerini gözeten, yenilikçi, girişimci ve bilimsel bilgiyi kılavuz edinen, topluma yararlı mühendisler yetiştirmektir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement |

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!